Odwiedzając niniejszą witrynę, użytkownik tym samym akceptuje wykorzystanie plików cookie w celu udoskonalenia działania witryny oraz zebrania danych statystycznych. Użytkownik ma możliwość zablokowania plików cookie, zmieniając parametry ustawień przeglądarki. Więcej informacji.

Oferty pracy

back

IT Project Manager

Warszawa - 20.11.2020

SPB Polska i SPB Services Polska (www.spb.eu/pl) to spółki z międzynarodowej grupy SPB o ugruntowanej pozycji na rynku, działające w usługach serwisowych, ubezpieczeniowych i affinity. Poszukujemy kandydatów na nowotworzone stanowisko:

IT Project Manager

 

Osoba na tym stanowisku powinna łączyć kompetencje analityka biznesowego (rozpoznającego potrzeby w obszarze wdrożeń rozwiązań IT) oraz kierownika projektu (odpowiedzialnego za zlecanie działań, akceptację wycen, prowadzenie projektów IT zgodnie z harmonogramem i kosztorysem oraz ich odbiór od zespołów wewnętrznych i zewnętrznych). Będzie ona odpowiedzialna za pisanie specyfikacji projektów odpowiadających potrzebom biznesowym i operacyjnym.

Zadania

 • Merytoryczne wsparcie wszystkich zespołów operacyjnych SPB, np. produktowych lub customer success w zakresie analizy potrzeb oraz rekomendacji odnośnie optymalnych rozwiązań IT
 • Merytoryczne wsparcie wszystkich zespołów operacyjnych SPB w zakresie możliwości kooperacji z partnerami biznesowymi z wykorzystaniem rozwiązań IT, w tym użycia API, wymiany danych z wykorzystaniem plików lub dowolnej innej formy pozwalającej na automatyzację przepływu informacji między SPB, a firmami partnerskimi
 • Aktywna współpraca z partnerami biznesowymi, z którymi lub dla których będą tworzone dedykowane rozwiązania IT, w tym w szczególności integracje systemów partnerów z systemami SPB
 • Prowadzenie projektów IT z wewnętrznymi zespołami projektowymi w pełnym zakresie w roli Business Analysis oraz Project Managera, tj. od analizy biznesowej i planowania, przez budżetowanie, prowadzenie, kontrolę jakości, testy, wdrażanie produkcyjne i rozliczanie
 • Prowadzenie projektów IT z zewnętrznymi zespołami projektowymi w roli Business Analysis, Project Managera oraz Product Owner’a, tj. od analizy biznesowej i planowania, przez przygotowywanie zleceń, weryfikację wycen, stałą komunikację z zespołem projektowym, a w szczególności kierownikiem projektu podwykonawcy, po testy, odbiory i rozliczanie projektów
 • Stała opieka i koordynacja prac nad wdrażaniem aplikacji dla SPB i partnerów SPB, w tym samodzielne ustalanie priorytetów i przebiegu prac, tworzenie dokumentacji obejmującej specyfikację wymagań funkcjonalnych oraz niefunkcjonalnych, modelowanie i analiza: procesów, wymagań, danych, następnie analiza zgodności oprogramowania względem dokumentacji projektowej
 • Współpraca z zespołami operacyjnymi i developerskimi przy tworzeniu road mapy rozwoju aplikacji i określaniu priorytetów, a także tworzenie specyfikacji i przygotowanie zadań dla zespołu IT na podstawie zebranych wymagań
 • Monitorowanie jakości, akceptowanie wyników pracy i testów, jak również planowanie zmian w działających systemach oraz tworzenie dokumentacji i podsumowań wprowadzanych zmian

Wymagania

 • Zarządzanie projektami
 • Analiza biznesowa
 • Znajomość notacji UML i BPMN
 • Umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów
 • Umiejętność priorytetyzowania zadań
 • Znajomość języka angielskiego

Wymagania uzupełniające

 • Znajomość SCRUM / Agile / Kanban
 • Znajomość SQL
 • Znajomość Python lub dowolnego innego obiektowego języka programowania
 • Znajomość technologii związanych z wytwarzaniem aplikacji webowych, aplikacji mobilnych, mikroserwisów, API
 • Podstawowa wiedza z zakresu rozwiązań do wymiany informacji, tj. API (REST/SOAP), WebSocket, XML/XLSX/CSV over HTTPS/SSH/SFTP
 • Umiejętność prowadzenia backlogu
 • Podstawowa wiedza z zakresu UX/UI

Oferta

 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
 • Wymiar zatrudnienia: pełny etat
 • Możliwość pracy zdalnej: Tak
 • Podróże służbowe: Nie
 • Swoboda wyboru narzędzi: do pewnego stopnia
 • Opieka medyczna
 • Karta Multisport
 • Ubezpieczenie grupowe na życie

Prosimy o dołączenie poniższej klauzuli:

"Oświadczam, że udostępniam SPB Polska Sp. z o.o. dane osobowe zawarte w niniejszym wniosku. Jednocześnie oświadczam, że jestem świadoma/świadomy, iż SPB Polska Sp. z o.o. przysługuje prawo zażądania udokumentowania przeze mnie ww. danych osobowych."

Administratorem danych osobowych osób ubiegających się o zatrudnienie jest SPB Polska Sp. z o.o. ul. Grójecka 5, 02-019 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 394130, NIP 5272663869, REGON 144873943.

 

W SPB Polska Sp. z o.o. został wyznaczony inspektor ochrony danych – kontakt: spb@causa.net.pl

 

Dane osobowe osób ubiegających się o zatrudnienie są przetwarzane na podstawie:

 1. art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (,,RODO”), tj. przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do podjęcia czynności zmierzających do zawarcia umowy o pracę, w tym na podstawie art. art. 221 § 1 w zw. z art. 211 § 4 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy („Kodeks pracy”),
 2. art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – przetwarzanie danych osobowych jest konieczne do wykonania przez administratora danych ciążących na nim obowiązków prawnych, w szczególności obowiązku pozyskania danych osobowych osoby ubiegającej się o zatrudnienie na podstawie art. 221 § 1 w zw. z art. 211 § 4 Kodeksu pracy,
 3. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, jakim jest na przykład zapewnienie administratorowi możliwości odpierania ewentualnych roszczeń,
 4. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO - w przypadku danych osobowych szczególnych kategorii udostępnianych z inicjatywy osoby ubiegającej się o zatrudnienie, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO oraz innych danych osobowych udostępnianych przez osobę ubiegającą się o zatrudnienie z jej własnej inicjatywy, jak również w przypadku wyrażenia przez osobę ubiegającą się o zatrudnienie zgody na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.

 

Dane osobowe osób ubiegających się o zatrudnienie będą przetwarzane przez okres prowadzenia rekrutacji, jak również przez okres wymagany przepisami prawa oraz okres wygaśnięcia ewentualnych roszczeń lub:

 1. w odniesieniu do danych osobowych udostępnianych z inicjatywy osoby ubiegającej się o zatrudnienie, na podstawie zgody tej osoby – do momentu skutecznego wycofania zgody przez tę osobę,
 2. w przypadku wyrażenia przez osobę ubiegającą się o zatrudnienie zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji – przez okres […] miesięcy od dnia ich pozyskania przez administratora.

 

W zależności od wyniku rekrutacji, dane osobowe osób ubiegających się o zatrudnienie będą przechowywane:

 1. w przypadku rekrutacji zakończonej zatrudnieniem – przez okres przechowywania dokumentacji pracowniczej,
 2. w przypadku braku zatrudnienia i wyrażenia przez osobę ubiegającą się o zatrudnienie zgody na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji – przez okres objęty zgodą, jednak nie krótszy niż do wygaśnięcia ewentualnych roszczeń,
 3. w przypadku braku zatrudnienia i braku zgody osoby ubiegającej się o zatrudnienie na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji – do wygaśnięcia ewentualnych roszczeń.

 

Podanie przez osobę ubiegającą się o zatrudnienie następujących danych osobowych:

 1. imię (imiona) i nazwisko,
 2. data urodzenia,
 3. dane kontaktowe wskazane przez taką osobę,
 4. wykształcenie,
 5. kwalifikacje zawodowe,
 6. przebieg dotychczasowego zatrudnienia,

jest warunkiem nawiązania stosunku pracy z administratorem. Konsekwencją braku podania tych danych jest brak możliwości zawarcia umowy.

 

Pracodawca może żądać udokumentowania danych osobowych, o których mowa w pkt. 1-6 powyżej w zakresie niezbędnym do ich potwierdzenia.

 

Osoba ubiegająca się o zatrudnienie może z własnej inicjatywy udostępnić pracodawcy dane osobowe inne niż wskazane w pkt. 1-6 powyżej, na podstawie zgody.

 

Osobom ubiegającym się o zatrudnienie przysługuje prawo żądania dostępu do dotyczących ich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych oraz przeniesienia danych, jak również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawie ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych. 

 

Oświadczam, że zapoznałam/em się z ww. informacją.

 

......................................................

(podpis osoby ubiegającej się
o zatrudnienie)

 

Aplikuj na tą ofertę