Odwiedzając niniejszą witrynę, użytkownik tym samym akceptuje wykorzystanie plików cookie w celu udoskonalenia działania witryny oraz zebrania danych statystycznych. Użytkownik ma możliwość zablokowania plików cookie, zmieniając parametry ustawień przeglądarki. Więcej informacji.

Oferty pracy

back

MŁODSZY SPECJALISTA DS. ADMIN I ROZLICZEŃ

Warszawy - 11.09.2019 cdi

Obowiązki:

 1. Obsługa administracyjna biura
  a. Przygotowanie niezbędnych raportów na potrzeby współpracujących z firmą klientów i zakładów ubezpieczeń
  b. Nadzór nad obiegiem dokumentacji spółki
  c. Wystawianie paragonów
  d. Drukowanie raportów z kasy fiskalnej
  e. Przygotowanie zestawienia wydatków służbowych i rozliczanie delegacji
  f. Realizacja zamówień artykułów biurowych oraz spożywczych na potrzeby biura
 2. Bieżąca współpraca z ubezpieczycielami spółki
 3. Inwentaryzacja magazynów
 4. Współpraca z biurem rachunkowym i wystawianie dokumentów księgowych (faktury sprzedaży, przetwarzanie faktur zakupu)
 5. Płatności
  a. Kontrola przygotowanych płatności do kontrahentów/usługodawców
  b. Pilnowanie terminów płatności wychodzących
  c. Kontrola płatności od kontrahentów/klientów
 6. Odprawa celna
  a. przetwarzanie dokumentów,
  b. kontakt z przewoźnikiem i kontrahentem

Wymagania

 • student ostatnich lat lub absolwent kierunku finanse / rachunkowość / ekonomia / administracja
 • doświadczenie zawodowe / staże / praktyki w obszarze finansów lub rachunkowości
 • biegła znajomość Excel'a
 • skrupulatność i dokładność
 • zdolności analityczne

O nas:

 • pracujemy w nowoczesnym biurze w centrum Warszawy
 • szkolimy nowo-zatrudnionych przed rozpoczęciem samodzielnej pracy
 • jesteśmy objęci prywatną opieką medyczną oraz grupowym ubezpieczeniem na życie
 • korzystamy z dofinansowania karty MultiSport
 • możemy uczestniczyć w zajęciach z j. angielskiego i francuskiego w miejscu pracy
 • współtworzymy koleżeńską, niekorporacyjną atmosferę
 • bawimy się na spotkaniach integracyjnych

Zapraszamy do aplikowania.

Prosimy o zawarcie w aplikacji klauzul:

"Oświadczam, że udostępniam SPB Polska Sp. z o.o. dane osobowe zawarte w niniejszym wniosku. Jednocześnie oświadczam, że jestem świadoma/świadomy, iż SPB Polska Sp. z o.o. przysługuje prawo zażądania udokumentowania przeze mnie ww. danych osobowych."

"Administratorem danych osobowych osób ubiegających się o zatrudnienie jest SPB Polska Sp. z o.o. ul. Grójecka 5, 02-019 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 394130, NIP 527 - pokaż numer telefonu - 9, REGON 144 - pokaż numer telefonu - .

W SPB Polska Sp. z o.o. został wyznaczony inspektor ochrony danych – Kancelaria CAUSA.

Dane osobowe osób ubiegających się o zatrudnienie są przetwarzane na podstawie:

 1. art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (,,RODO”), tj. przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do podjęcia czynności zmierzających do zawarcia umowy o pracę, w tym na podstawie art. art. 221 § 1 w zw. z art. 211 § 4 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy („Kodeks pracy”),
 2. art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – przetwarzanie danych osobowych jest konieczne do wykonania przez administratora danych ciążących na nim obowiązków prawnych, w szczególności obowiązku pozyskania danych osobowych osoby ubiegającej się o zatrudnienie na podstawie art. 221 § 1 w zw. z art. 211 § 4 Kodeksu pracy,
 3. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, jakim jest na przykład zapewnienie administratorowi możliwości odpierania ewentualnych roszczeń,
 4. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO - w przypadku danych osobowych szczególnych kategorii udostępnianych z inicjatywy osoby ubiegającej się o zatrudnienie, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO oraz innych danych osobowych udostępnianych przez osobę ubiegającą się o zatrudnienie z jej własnej inicjatywy, jak również w przypadku wyrażenia przez osobę ubiegającą się o zatrudnienie zgody na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.

Dane osobowe osób ubiegających się o zatrudnienie będą przetwarzane przez okres prowadzenia rekrutacji, jak również przez okres wymagany przepisami prawa oraz okres wygaśnięcia ewentualnych roszczeń lub:

 1. w odniesieniu do danych osobowych udostępnianych z inicjatywy osoby ubiegającej się o zatrudnienie, na podstawie zgody tej osoby – do momentu skutecznego wycofania zgody przez tę osobę,
 2. w przypadku wyrażenia przez osobę ubiegającą się o zatrudnienie zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji – przez okres […] miesięcy od dnia ich pozyskania przez administratora.

W zależności od wyniku rekrutacji, dane osobowe osób ubiegających się o zatrudnienie będą przechowywane:

 1. w przypadku rekrutacji zakończonej zatrudnieniem – przez okres przechowywania dokumentacji pracowniczej,
 2. w przypadku braku zatrudnienia i wyrażenia przez osobę ubiegającą się o zatrudnienie zgody na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji – przez okres objęty zgodą, jednak nie krótszy niż do wygaśnięcia ewentualnych roszczeń,
 3. w przypadku braku zatrudnienia i braku zgody osoby ubiegającej się o zatrudnienie na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji – do wygaśnięcia ewentualnych roszczeń.

Podanie przez osobę ubiegającą się o zatrudnienie następujących danych osobowych:

 1. imię (imiona) i nazwisko,
 2. data urodzenia,
 3. dane kontaktowe wskazane przez taką osobę,
 4. wykształcenie,
 5. kwalifikacje zawodowe,
 6. przebieg dotychczasowego zatrudnienia,
  jest warunkiem nawiązania stosunku pracy z administratorem. Konsekwencją braku podania tych danych jest brak możliwości zawarcia umowy.

Pracodawca może żądać udokumentowania danych osobowych, o których mowa w pkt. 1-6 powyżej w zakresie niezbędnym do ich potwierdzenia.

Osoba ubiegająca się o zatrudnienie może z własnej inicjatywy udostępnić pracodawcy dane osobowe inne niż wskazane w pkt. 1-6 powyżej, na podstawie zgody.

Osobom ubiegającym się o zatrudnienie przysługuje prawo żądania dostępu do dotyczących ich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych oraz przeniesienia danych, jak również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawie ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

Oświadczam, że zapoznałam/em się z ww. informacją."

Aplikuj na tą ofertę