Odwiedzając niniejszą witrynę, użytkownik tym samym akceptuje wykorzystanie plików cookie w celu udoskonalenia działania witryny oraz zebrania danych statystycznych. Użytkownik ma możliwość zablokowania plików cookie, zmieniając parametry ustawień przeglądarki. Więcej informacji.

Informacje prawne

SERWIS

Serwis dostępny pod adresami www.spb.eu et www.spb.fr (w dalszej części « Serwis ») jest prowadzony przez SPB, spółkę akcyjną uproszczoną z kapitałem 1 000 000 €, zarejestrowaną w Rejestrze handlowym i spółek w Hawrze pod numerem 305 109 779 oraz w rejestrze pośredników ubezpieczeniowych ORIAS pod numerem 07 002 642 (www.orias.fr), z siedzibą pod adresem 71, quai Colbert, 76095 Hawr Cedex, Francja, numer telefonu: 02 32 74 20 20. SPB podlega nadzorowi Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR), 61 rue Taitbout 75436 Paryż Cedex 09.

Kod działalności APE : 6622 Z

VAT : FR 04 305 109 779

Dyrektor wydania: Jean-Marie Guian

Administrator serwisu: Estelle Rouchon

HOSTING

Ikoula

34 rue du Pont ASSY - 51100 REIMS - Francja

Tel : +33 (0) 1 78 76 35 50

Fax : +33 (0) 1 71 14 00 19

Web : www.ikoula.com

WARUNKI UŻYTKOWANIA

Niniejsze warunki ogólne («Warunki») regulują warunki użytkowania Serwisu.

Przyjmuje się, że każde użytkowanie Serwisu następuje na terytorium Francji.

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

Całość Serwisu podlega pod francuskie przepisy dotyczące praw autorskich oraz własności intelektualnej.

Serwis i jego elementy składowe (w szczególności znaki handlowe, logo, teksty, ilustracje, oprogramowanie i/lub baza danych) stanowią wyłączną własność SPB lub pomiotów, które udzieliły SPB prawa do ich użytkowania.

SPB przyznaje Państwu osobiste, niewyłączne i niepodlegające przenoszeniu prawo do dostępu i użytkowania Serwisu, w tym prawo do wydruku stron internetowych. Wszelkie inne prawa do Serwisu podlegają wyłączeniu w sposób wyraźny, chyba, że SPB udzieli uprzednio zgody w tym zakresie. W szczególności zabrania się dokonywania adaptacji i/lub usuwania całości lub części serwisu, a także tworzenia linków odsyłających do serwisu.

OGRANICZENIE GWARANCJI

Mimo, iż SPB weryfikuje z jak największą starannością informacje widniejące w Serwisie, nie może zagwarantować, że są one dokładne, kompletne i/lub zaktualizowane. SPB nie może także zagwarantować, że Serwis jest wolny od błędów rzeczowych lub wad ani, mając na uwadze właściwości sieci internetowych, że z Serwisu będzie można korzystać w sposób nieprzerwany.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

SPB, jej kierownictwo ani pracownicy nie mogą zostać pociągnięci do odpowiedzialności w związku z jakąkolwiek szkodą związaną z połączeniem z niniejszą Stroną.

SPB może zamieszczać linki do innych serwisów. Serwisy te są niezależne względem Serwisu SPB. SPB nie edytuje ani nie kontroluje źródeł lub treści tych serwisów ani ich linków do innych serwisów. Zamieszczenie linków do tych serwisów nie stanowi w żadnym razie akceptacji, zatwierdzenia ani przyjęcia przez SPB treści tych serwisów ani stowarzyszenia SPB z właścicielami i/lub autorami, projektantami, animatorami, administratorami ani hostingodawcami tych serwisów.

SPB nie może zatem zostać pociągnięta do odpowiedzialności za treść, produkty, usługi, reklamy, cookies i wszelkie inne elementy tych serwisów ani za szkody lub straty, stwierdzone lub domniemane, będące następstwem lub mające związek z korzystaniem z informacji, usług lub danych dostępnych w tych serwisach.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Może się zdarzyć, że witryna będzie gromadzić dane o charakterze osobowym za pośrednictwem formularzy, ankiet lub innych sposobów zbierania danych w celu zarządzania umowami z internautami i/lub przetwarzania indywidualnych wniosków internautów. W takich przypadkach są to dane wymagane. Dane te mogą być również wykorzystane do celów statystycznych.

Adresatem tych danych jest personel obsługujący konkretne usługi SPB i/lub podwykonawcy firmy oraz ewentualnie jej partnerzy. Zgromadzone dane są traktowane jako ściśle poufne i nie są przekazywane żadnym stronom trzecim z wyjątkiem sytuacji, gdy wymaga tego prawo.

Zgromadzone dane są przetwarzane w CNIL.

USTAWA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

Dane o charakterze osobowym dotyczące internautów są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji ich umowy, zarządzania nią oraz w tym kontekście wszystkie przekazane informacje mają charakter obligatoryjny.

Adresatami tych danych jest personel właściwych działów SPB i/lub jego podwykonawców oraz w odpowiednim przypadku partnerów.

Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 6 stycznia 1978 roku, każdy internauta ma prawo do wglądu, sprzeciwu i korygowania danych o charakterze osobowym go dotyczących.

Może w każdej chwili wykonać przysługujące mu prawa, zwracając się do:

SPB

Direction de la Communication

40-44, rue de Washington

75008 Paris

Tel.: 01 45 61 74 00

Fax : 01 45 61 74 19

Wszelkie fałszywe i niewłaściwe oświadczenie może zostać poddane specyficznemu przetwarzaniu celem przeciwdziałania lub identyfikacji oszustwa.

STOSOWANE PRAWO I WŁAŚCIWOŚĆ SĄDU

Warunki ogólne podlegają pod przepisy prawa francuskiego.

Wszelkie spory dotyczące ich ważności, interpretacji czy wykonywania będą rozstrzygane przez właściwe sądy francuskie.

WIADOMOŚCI ELEKTRONICZNE

Wiadomości przysłane przez sieć internetową mogą zostać przechwycone.

Prosimy o nieujawnianie informacji osobowych lub wrażliwych. Jeśli chcą Państwo przekazać nam takie informacje, konieczne jest przesłanie ich pocztą.

WYKORZYSTANIE PLIKÓW COOKIE

Strona gromadzi adresy IP użytkowników witryny oraz wykorzystuje określone pliki cookie, aby umożliwić i ułatwić użytkownikom korzystanie z witryny oraz zebrać dane statystyczne.


Strona korzysta z usługi Google Analytics udostępnionej przez firmę Google Inc. („Google”) w celu dokonywania analizy sposobu korzystania z witryny przez jej użytkowników. Dane gromadzone przez pliki cookie dotyczą wykorzystania witryny (dotyczy to również adresu IP internautów) są przesyłane i przechowywane przez firmę Google na serwerach w USA. Firma Google wykorzystuje te informacje do oceny sposobu wykorzystania witryny, kompilowania raportów na temat aktywności w witrynie przeznaczonych wyłącznie dla administratora witryny i ewentualnie przekazuje je dostawcom innych usług powiązanych z działalnością witryny oraz używaniem Internetu. Dane te nie są przekazywane przez firmę Google stronom trzecim z wyjątkiem przypadku, kiedy wymaga tego prawo, lub kiedy taka trzecia strona występuje w imieniu firmy Google i jest związana klauzulą zachowania poufności. Firma Google nie dokonuje powiązania adresu IP internautów z żadnymi innymi danymi przechowywanymi przez Google.


Internauta może wyłączyć obsługę plików cookie, zmieniając ustawienia parametrów w swojej przeglądarce (w przypadku przeglądarki Internet Explorer należy kliknąć Opcje internetowe, następnie Narzędzia i kartę Zabezpieczenia. W przypadku innych przeglądarek należy skorzystać z plików pomocy w danym programie). Jednakże taka dezaktywacja plików cookie może negatywnie wpłynąć na działanie niektórych funkcji witryny.


Korzystając z niniejszej witryny internetowej, jej użytkownicy tym samym wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez firmę Google na podanych warunkach oraz do celów opisanych powyżej.